Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Artikel 1

De Basketbalvereniging Carnisse Sharks is gevestigd in de gemeente Barendrecht.

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de beoefening van basketbal in de ruimste zin van het woord te bevorderen.

Artikel 3

Het bestuur kan andere vormen van sport toestaan indien daar behoefte aan is.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel(en) te bereiken door:

 1. het scheppen van geschikte oefengelegenheden;
 2. het uitschrijven van wedstrijden;
 3. het deelnemen aan de basketbal -competitie;
 4. het nemen van maatregelen, noodzakelijk voor een goede sportbeoefening.
Artikel 5

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, het bestuur met meerderheid van stemmen beslissen, tot royement over te gaan.

• Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn te raadplegen via onze website www.CarnisseSharks.nl.

Artikel 6

Basketbalvereniging Carnisse Sharks is aangesloten bij de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.).

• De leden van de vereniging machtigen het bestuur onherroepelijk hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Nederlandse Basketball Bond en namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen.

• De leden van de vereniging aanvaarden het lidmaatschap van de Nederlandse Basketball Bond en onderwerpen zich aan diens statuten en reglementen.

Artikel 7

Het verenigingsjaar en het financiële boekjaar lopen van 1 augustus t/m 31 juli.

Artikel 8

Alle door de vereniging aan de leden ter beschikking gestelde materialen, zoals onder andere spelattributen en kleding, blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. Op leden die deze materialen beschadigen, verduisteren of vervreemden zal de schade kunnen worden verhaald. Bij verlies van tenue wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.

Lidmaatschap

Artikel 13

Leden van de vereniging zijn zij die:

• zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s).

• zich voor een door het bestuur te publiceren datum niet schriftelijk (of per e-mail) bij het bestuur hebben afgemeld.

De vereniging kent de volgende leden:

• Bondsleden

• Verenigingsleden

• Ere leden

• Ondersteunende leden

Bondsleden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden. Bondsleden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A.

Voor de competitie spelende leden gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

U8 tot 8 jaar

U10 vanaf 8 jaar tot 10 jaar

U12 vanaf 10 jaar tot 12 jaar

U14 vanaf 12 jaar tot 14 jaar

U16 vanaf 14 jaar tot 16 jaar

U18 vanaf 16 jaar tot 18 jaar

U20 vanaf 18 jaar tot 20 jaar

U22 vanaf 20 jaar tot 22 jaar

Recreanten vanaf 22 jaar

Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd i.c.m. het geboortejaar bij de aanvang van het speelseizoen, zie de website van de N.B.B.

Verenigingsleden zijn natuurlijke personen die niet aan NBB georganiseerde wedstrijden deelnemen.

Ere leden zijn natuurlijke personen die door het bestuur, in samenspraak met de ALV, benoemd zijn, vanwege bijzondere / buitengewone inzet hebben geleverd of inspanning leveren ten gunste van de vereniging.

Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen die zich op een of andere wijze inzetten voor de activiteiten van de club.

Artikel 14

Een lid van “Basketbalvereniging Carnisse Sharks” kan geen lid zijn van een andere basketbal vereniging, behoudens met toestemming van het bestuur.

Artikel 15

Alle bondsleden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn:

• timen,

• scoren,

• fluiten,

• 24’-operator. Vanaf 14 jaar is ieder lid verplicht het spelregel bewijs te behalen.

Artikel 16

Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en emailadres onverwijld schriftelijk aan het bestuur door te geven door een mail te sturen naar Bestuur@CarnisseSharks.nl.

Artikel 17

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

• Overlijden;

• opzegging aan het bestuur;

• opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van uitgebrachte stemmen;

• opzegging (royement) door het bestuur.

Artikel 18

Het bestuur kan een lid om de navolgende redenen schorsen:

1. indien hij / zij niet voldoet aan de financiële verplichtingen t.o.v. de vereniging;

2. indien het bestuur van oordeel is, dat de schorsing in het belang van de vereniging is;

3. wegens wangedrag.

In de gevallen ad 2 en 3 is beroep op de Algemene ledenvergadering mogelijk. Het bestuur kan een donateur/sponsor om dezelfde redenen van de lijst der ondersteunende leden afvoeren.

Artikel 19

Een schorsing houdt in, dat alle rechten van de betrokken persoon gedurende die tijd komen te vervallen, terwijl hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging moet blijven nakomen.

Artikel 20

Een ledenvergadering kan een lid slechts royeren, indien een hiertoe strekkend voorstel op de agenda is geplaatst en deze agenda tenminste één week voor de vergadering aan de leden bekend is gemaakt. Een dergelijk voorstel kan worden gedaan door het bestuur of door middel van een schriftelijk onderbouwde verklaring van leden, indien dit verzoek tenminste door 5 leden wordt onderbouwd.

Artikel 21

Ouders van jeugdleden zijn verplicht deel te nemen in het reisschema voor vervoer van en naar uitwedstrijden. Het reisschema wordt in overleg met de ouders door de coach opgesteld. Ouders die niet in de gelegenheid zijn mee te draaien in het reisschema zullen gevraagd worden andere ondersteunende activiteiten voor de vereniging te verrichten, zoals bijvoorbeeld een rol als genoemd in artikel 15.

Contributie

Artikel 22

De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van publicatie op de website.

Artikel 23

Leden gaan een lidmaatschap aan voor het gehele seizoen. Wanneer 2 weken na de gestelde betalingstermijn, de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met eventuele aanmaningskosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.

Indien ook na schriftelijke aanmaning de contributie niet in het geheel is voldaan kan het bestuur overgaan tot een incasso procedure.

• Indien een lid niet voldaan heeft aan de contributieverplichtingen zal hiervoor een melding worden gedaan bij de bond. Hiermee kan het lid geen lid worden bij andere verenigingen die aangesloten zijn bij een bond.

Artikel 24

Leden die niet vóór 1 juni maar wel vóór 31 december van enig jaar schriftelijk bij het bestuur als lid opzeggen, betalen naar rato contributie, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Indien je na 31 december van enig jaar opzegt, wordt de contributie voor het volledige seizoen doorberekend. Opzeggen kan uitsluitend door het sturen van een e-mail naar bestuur@carnissesharks.nl. U ontvangt een bevestiging van de e-mail vanuit het bestuur. Dit is je bewijs van de opzegging. Opzeggen via je coach of alleen bij teamgenoten is dus niet voldoende.

Het bestuur

Artikel 25

Het bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal 2 leden, te weten:

• de (wedstrijd)secretaris;

• de penningmeester.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

• De voorzitter:

 • leidt de bestuur-en Algemene Ledenvergadering en draagt de eindverantwoordelijkheid;
 • brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen;
 • vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
 • stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken;
 • coördineert de verschillende bestuurszaken;
 • heeft correctiebevoegdheid ten aanzien van gevormde beleidsbeslissingen die om een onmiddellijke oplossing vragen;
 • toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;
 • bezint voortdurend en studeert op statuten en reglementen, zowel intern als extern.

• De (wedstrijd)Secretaris:

 • geeft tijdig het aantal te huren uren voor de competitiewedstrijden door aan de penningmeester;
 • draagt zorg voor de controle op de invulling van wedstrijdformulieren, de tijdige verzending daarvan en neemt maatregelen ter voorkoming van het opleggen van boetes, met betrekking tot onjuiste invulling en/of niet tijdige verzending;
 • regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden;
 • regelt alle mutaties met betrekking tot timers, scorers, 24’operators en scheidsrechters bij wedstrijdwijzigingen;
 • heeft een leidende functie. Hij/zij is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging. In die zin is de rol van de secretaris te vergelijken met een administrateur/boekhouder van een bedrijf;

• De Penningmeester:

 • draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen;
 • zorgt voor tijdige overboeking van de contributies;
 • houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde kasboek, onder aanwijzing van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben;
 • ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
 • waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen;
 • houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven en houdt hiervan een grootboek bij;
 • brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging;
 • maakt aan het einde van het boekjaar (1 augustus t/m 31 juli.) duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering;
 • brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering;
 • maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie heft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal, welke daarna ter archivering aan de secretaris overhandigd wordt;
 • draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als door de vereniging zelf;
 • draagt zorg voor de huur van trainings-, speel-en vergaderaccommodaties;
Overige functies

• Commissie Ledenadministratie, Merchandise, Sponsoring en Social Media:

 • Ledenadministratie zorgt voor een actuele ledenadministratie.
 • Merchandise zorgt voor productontwikkeling, productiecoördinatie. verkoop en promotie, voorraadbeheer en financiële rapportage.
 • Sponsoring zorgt voor vergoedingen, samenwerkingsverbanden realiseren, promotiematerialen, contracten.
 • Social Media beheert de website, Instagram en overige Social Media kanalen.

• Vergoedingen/ compensaties:

Personen die binnen de vereniging verenigingstaken uitvoeren kunnen hiervoor vergoedingen en/of compensaties krijgen. Binnen het bestuur wordt hierover per individu een beslissing genomen.

Artikel 26

Waar nodig kan het bestuur commissies benoemen met specifieke taken. Deze commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 27

Het bestuur mag en kan overeenkomsten met sponsoren aangaan en beëindigen. Afspraken met sponsoren worden schriftelijk vastgelegd. In deze afspraak worden de sponsortermijn, het sponsorbedrag, de betaaltermijn en eventueel verlangde tegenprestaties vastgelegd. Sponsoren hebben geen toegang tot de algemene vergadering.

Ledenvergaderingen

Artikel 28

Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste ééns per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Artikel 29

Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de volgende punten behandeld:

 • bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor;
 • bespreking van het financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen en goedkeuring ervan;
 • vaststelling begroting en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
 • voorziening in vacatures;
 • rondvraag.
Artikel 30

Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Artikel 31

Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het bestuur. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 32

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Artikel 33

Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Alleen degenen die op de ledenlijst voorkomen en hebben getekend, nemen deel aan de stemmingen en mogen maximaal één stem uitbrengen.

Artikel 34

Leden die bij aanvang van de ALV de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt, mogen enkel een stem uitbrengen wanneer zij wettelijk vertegenwoordigd zijn door een ouder en/of verzorger.

Artikel 35

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat.

Artikel 36

Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot het onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

Artikel 37

Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemmingen en het genomen besluit aan de vergadering mede. De uitslag van elke stemming wordt opgenomen in de notulen.

Artikel 38

Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Geïnteresseerde leden die een rol in het bestuur willen innemen dienen schriftelijk een verzoek in te dienen bij het bestuur.

Boetes en straffen

Artikel 39

Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Artikel 40

Boetes moeten binnen 6 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 41

Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging wordt toegebracht.

Artikel 42

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs-of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Artikel 43

Leden kunnen niet namens Carnisse Sharks verbintenissen aangaan.

Artikel 44

De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Artikel 45

Alleen alle bondsleden en ereleden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

• Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;

• Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;

• Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris door een mail te sturen naar Bestuur@CarnisseSharks.nl.

Diversen

Artikel 46

Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 47

Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.

Artikel 48

Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.

Artikel 49

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Bij een meningsverschil over hoe een bepaald artikel begrepen en/of uitgelegd moet worden, beslist tevens het bestuur.

Artikel 50

Leden moeten zich, in verband met aanwezigheidsregistratie, voor elke training en wedstrijd aan of afmelden bij hun coach. Het bestuur geeft invulling aan de wijze waarop dit moet gebeuren.