Statuten

Artikel 1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Basketbalvereniging Carnisse Sharks, hierna te noemen ‘de vereniging’. De vereniging is gevestigd in Barendrecht.

Artikel 2: Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de basketballsport in de breedste zin van het woord. Dit doel tracht de vereniging te bereiken door het organiseren van trainingen, wedstrijden, toernooien en andere activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de sport en de sporters.

Artikel 3: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan slechts worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 4: Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van leden. In geval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5: Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben het recht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten en de algemene ledenvergadering bij te wonen. Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6: Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

Artikel 7: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt ten minste één keer per jaar bijeengeroepen. De vergadering heeft de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, en het benoemen en ontslaan van bestuursleden.

Artikel 8: Financieel beheer

De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, subsidies, donaties en andere inkomsten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en legt jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering middels een jaarrekening en begroting.

Artikel 9: Statutenwijziging

Wijzigingen van de statuten kunnen alleen plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waarvoor ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig is. Het voorstel tot statutenwijziging moet ten minste één maand voor de vergadering schriftelijk aan de leden worden meegedeeld.

Artikel 10: Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene ledenvergadering een vereffenaar aan die belast is met de liquidatie van de bezittingen en schulden van de vereniging. Het batig saldo zal worden besteed conform de doelstellingen van de vereniging of aan een door de algemene ledenvergadering te bepalen doel.